สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยวีซ่านักเรียน (หลักสูตรระยะยาว)

ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น(จากหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นถึงระยะยาว)

・มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงระดับของ JLPT N1
・นำเสนอชั้นเรียนเฉพาะทางเลือกตามวัตถุประสงค์ของคุณเองหลังจากที่ผ่านระดับกลางระดับกลาง
・สามารถใช้ญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสื่อสาร ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้
・สนับสนุนและช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

ในหลักสูตรนี้คุณสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นจากระดับเบื้องต้นไปสู่ระดับกลางและขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับ และคุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเรียนวิชาในระดับที่สูงตามวัตถุประสงค์และความสนใจของคุณ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรอุดมคติเพราะคุณสามารถได้รับทักษะภาษาญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ของคุณเอง รวมทั้งสามารถพัฒนาจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับขั้นสูงอย่างมั่นคงสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือต้องการที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่น หรือเพื่อให้ได้งานที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและอื่น ๆ

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยวีซ่านักเรียน
» ลงทะเบียนในเดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม, และเดือนมกราคม
ระยะเวลาหลักสูตร: 1 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1ปี 6 เดือน, 1 ปี 9 เดือน และ 2 ปี

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน
» สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

ระดับชั้นเรียน

บทเรียนมีการแบ่งออกเป็น 9 ระดับ เริ่มจากระดับขั้นพื้นฐาน 1,2,3, ขั้นกลาง 1,2,3, ขั้นสูง 1,2, และขั้นเหนือกว่าขั้นสูง

เวลาชั้นเรียน

・9:00~12:15 (ชั้นเรียนรอบเช้า)
・13:30~16:45 (ชั้นเรียนรอบบ่าย)
ชั้นเรียนคาบละ 90 นาที 2คาบเรียน ต่อวัน
เรามีชั้นเรียนเสริมให้นักเรียน ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน

เอกสารที่ต้องใช้: ค่าธรรมเนียม: ใบสมัครเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยวีซ่านักเรียน
» กรุณาอ่านแบบฟอร์มการสมัครเรียน
หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาอย่าลังเลที่จะถามเรา

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน
» หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาอย่าลังเลที่จะถามเรา

แบบหลักสูตร

ระดับขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย
เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเพิ่มความสามารถในการสร้างประโยคในการพูด

เรานำเสนอบทเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับในชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปุ่น และฝึกฝนการใช้รูปประโยคในทุกๆบทเรียนกับชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนของเรามีทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่มั่นคงและแน่นอน ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปที่ “ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งใช้ได้จริง” ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะในตำรา

  ตารางเรียน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1 9:00-9:45 การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์
2 9:45-10:30 การฟัง / การอ่าน ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3 10:45-11:30 ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น การสนทนา / การเขียน
4 11:30-12:15 แบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกปฏิบัติ

ระดับขั้นกลาง

เป้าหมาย
รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถระบุความเห็นของคุณได้อย่างถูกต้อง

ในระดับนี้เราขอนำเสนอบทเรียนเฉพาะเจาะจง เพราะเรามุ่งเน้นการฝึกอบรมทักษะของ “การเขียน”, “การอ่าน” และ “พูด” เพื่อให้นักเรียนสร้างพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะสามารถพูดคุย,หารือและเรียนรู้ร่วมกับคนญี่ปุ่น (เช่น ในห้องเรียนที่วิทยาลัย)

  ตารางเรียน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1 9:00-9:45 การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์ การออกเสียง / คำศัพท์
2 9:45-10:30 การเขียน การฟัง / การเขียนตามคำบอก การฟัง / การเขียนตามคำบอก ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3 10:45-11:30 การสนทนา ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น
4 11:30-12:15

ระดับขั้นสูง

เป้าหมาย
เพื่อให้สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคมของญี่ปุ่น, ขยายความสนใจของนักเรียนให้มากกว่าแค่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงเข้าใจสังคมญี่ปุ่นด้วยรวมทั้งฝึกให้นักเรียนสามารถเรียบเรียงร่วมกับความเห็นส่วนตัวอย่างมีเหตุผล และบรรยายออกมาได้ถูกต้อง

ในระดับนี้ นักเรียนสามารถสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการมองหาสาระสำคัญและนำไปสู่ข้อสรุปและนำเสนอออกมา อีกทั้งเรานำเสนอวิชาเลือกเฉพาะทางที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆของนักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนจากโรงเรียนของเรา

  ตารางเรียน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1 9:00-9:45 ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2 9:45-10:30 ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น
3 10:45-11:30 การสนทนา การฟัง / การเขียนตามคำบอก/td>

Reading การเขียน
4 11:30-12:15