ชั้นเรียนเลือกเฉพาะทาง

Optional Class

*จุดมุ่งหมายของชั้นเรียนนี้คือการได้รับความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพในระยะสั้นสำหรับเตรียมการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
*ชั้นเรียนจะดำเนินการโดยครูที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

ภาษาญี่ปุ่น

>> เพื่อหาแนวโน้มของคำถามใน EJU และเรียนรู้ทักษะขั้นสูง
>> เสริมสร้างทักษะของนักเรียนจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงในการใช้คำในแต่ละรากศัพท์, การฟัง, เข้าใจในการฟังและการอ่าน รวมทั้งการเขียน

ตัวอย่างของหลักสูตร

คาบเรียน บทเรียน บทเรียน บทเรียน
1 การฟัง / การฟัง – การอ่าน
-ความเข้าใจ
-จับใจความสำคัญ
การอ่าน
-Sorting out points, Drills
เพิ่มความแข็งแกร่งด้านคำศัพท์
2
3
4 การอ่าน
-แบบฝึกหัด
5
6 การฟัง / การฟัง – การอ่าน
-แบบฝึกหัด
7
8 การเขียน-ฝึกการเขียนคันจิ การเขียน
9 การเขียน
-แบบฝึกหัด
10

บทเรียนทั่วๆไป

>> ฝึกวิธีที่จะตอบคำถามที่ถูกตั้งเอาไว้
>> ฝึกการตอบคำถามในระยะเวลาอันสั้นโดยวิธีคิดอย่างมีเหตุผล, ไม่ใช่แค่ท่องจำคำตอบ

ตัวอย่างของหลักสูตร

คาบเรียน คาบเรียน การเรียน
1~2
ภูมิศาสตร์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ / คนและภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น
3~4
ประวัติศาสตร์
การเริ่มต้นของโลกสมัยใหม่และยุคโลกาภิวัตน์ / ญี่ปุ่นและโลกในศตวรรษที่ 21
5~10
การเมือง / เศรษฐกิจ / สังคม
สังคม, เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน / สังคมนานาชาติในปัจจุบัน

คณิตศาสตร์

>> เพื่อที่จะทำคะแนนให้สูงขึ้น ต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งพื้นฐานคณิตศาสตร์ และสูตรคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
>> ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านคำถามในแบบฝึกหัด

ตัวอย่างของหลักสูตร

คาบเรียน บทเรียน การเรียน
1
สมการและสมการกำลังสอง
การขยายและการแยกตัวประกอบของพหุนาม / สมการกำลังสอง
2~4
ฟังก์ชันกําลังสอง
ฟังก์ชันกําลังสองและกราฟ /จุดสูงสุด, แกน, ขั้นสูงสุด, ขั้นต่ำสุด / สมการกาลังสอง
5~6
รูปทรงและปริมาณ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ / ค่าโคไซน์ และแทนเจนต์
7~8
รูปทรงเรียบ
รูปที่คล้ายกันและการแบ่ง / มุมของเส้นรอบวง และมุมที่จุดศูนย์กลาง
9~10
ตัวเลขความเป็นไปได้และความน่าจะป็น
ตัวเลขความเป็นไปได้และความน่าจะป็น

ภาษาอังกฤษ

>> เสริมสร้างทักษะพื้นฐานของคำศัพท์, ไวยากรณ์และการอ่านอย่างรวดเร็วในการสอบ TOEIC
>> ชั้นเรียนเพื่อวัดระดับสำหรับ TOEFL ซึ่งต้องมีทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ดีในการอ่านข้อความยาวๆและเข้าใจคำศัพท์ทางวิชาการ
>> หลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถ

ตัวอย่างของหลักสูตร (ขั้นสูง)

ตำรา:Shin-Koshikimondaishu Vol.4, Eibunpou Derutokodake!」 Eitango Derutokodake!
Vocab. Test objectives
1 การแนะนำ Part 1(Test 1) – – –
2 Part 1 (Test 1) Part 5 (Test 1) ไวยากรณ์:วันท 1-1 Unit 1 Sets 1-6
3 Part 2 (Test 1) ไวยากรณ์:วันท 1-2 Unit 2 Sets 1-3
4 ไวยากรณ์:วันท 2-3 Unit 2 Sets 4-6
5 ไวยากรณ์:วันท 2-4 Unit 3 Sets 1-3
6 Part 3 (Test 1) Part 6 (Test 1) ไวยากรณ์:วันที่ 3-5 Unit 3 Sets 4-6
7 Part 7-SP
(Test 1)
ไวยากรณ์:วันที่ 3-6 Unit 4 Sets 1-3
8 ไวยากรณ์:วันที่ 4-7 Unit 4 Sets 4-6
9 Part 4 (Test 1) ไวยากรณ์:วันที่ 4-8 Unit 5 Sets 1-3
10 Part 7-DP
(Test 1)
ไวยากรณ์:วันที่ 5-9 Unit 6 Sets 1-3
11 ไวยากรณ์:วันที่ 5-10 Unit 6 Sets 4-6
12 ทบทวน Unit 7 Sets 1-6

ตัวอย่างหลักสูตร (ขั้นพื้นฐาน)

TOEIC Official Test Preparation Guide Vol.4 HW Grammar HW Eitango Derutokodake!
Vocab. Quiz
1 Mini Test Part 1-Part 7 (test-taking strategy)
2 part 1 Part5/6 Day 1-1 1-2 Practice tests Day 1-1
3 part 2 Day 2-1Practice test Unit 2 Sets 1-3
4 Day 2-2Practice test Unit 2 Sets 4-6
5 Day 3-1Practice test Unit 3 Sets 1-3
6 part 3 Part 7-SP/WP Day 3-2Practice test Unit 3 Sets 4-6
7 Day 4-1Practice test Unit 4 Sets 1-3
8 part 4 Day 4-2Practice test Unit 4 Sets 4-6
9 Day 5-1Practice test Unit 5 Sets 1-3
10 Review Test Day 5-2Practice test Unit 6 Sets 4-6